Academic Resources and Information Technology Center
ข่าวทั้งหมด


Computer Networking คืออะไร?

ก้าวสู่สายงานด้าน Network & Systems Engineer...อ่านต่อ


ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ARITC Present
ภาพกิจกรรม
image

  27 สิงหาคม 2558

การฝึกอบรมโปรแกรมระบบตามสอบสินค้าในรูปแบบ QR Code ให้แก่เกษตรกร Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล
image

  27 สิงหาคม 2558

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจังหวัดพะเยา-เชียงราย Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล
image

  20 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3-58 Upload By ณัฐฐาพร แซ่ลี้
image

  11 สิงหาคม 2558

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล
image

  3 สิงหาคม 2558

พิธีรับมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งานวิจัยและบริการสังคม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
TO BE NUMBER ONE