ระเบียบการยืม-คืน

ผู้มีสิทธิ์ยืม ประเภททรัพยากรสารสนเทศ กำหนด ค่าปรับเกินกำหนดส่ง
จำนวนเล่ม/ชิ้น ระยะเวลา
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ หนังสือทั่วไป งานวิจัย นวนิยาย 5 เล่ม 1 สัปดาห์ 1 บาท/วัน/เล่ม/ชิ้น
หนังสือทั่วไป งานวิจัย 10 เล่ม 1 ภาคเรียน
สื่อโสตทัศน์ 2 ชิ้น 1 สัปดาห์
นักศึกษา - หนังสือทั่วไป งานวิจัย นวนิยาย 7 เล่ม 1 สัปดาห์ 1 บาท/วัน/เล่ม/ชิ้น
สื่อโสตทัศน์ 3 ชิ้น 1 สัปดาห์
สมาชิกบุคคลภายนอก
- หนังสือทั่วไป งานวิจัย นวนิยาย 2 เล่ม 1 สัปดาห์ 1 บาท/วัน/เล่ม/ชิ้น
สื่อโสตทัศน์ 1 ชิ้น 1 สัปดาห์
**(สมาชิกบุคคลภายนอก ชำระเงินค่ามัดจำการยืมเท่ากับราคาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม)

OPAC

Search ThaiLIS Discovery Service

Keyword Title Author

ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร

วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณนิรุตต์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคล

อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ไตรมาส 3 ปีการศึกษา 256

ตามที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดอบรมเรื่องทักษะการส

เกษียณอายุราชการ 2560

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกั

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในห้องสมุดและการดำเนินงานของศ

การอบรมให้ความรู้เรื่อง กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในห้องสมุด และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต แก่บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน

สถานะเครือข่าย

สถานะการใช้งานเครือข่าย

บริการเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยฯ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายตามชื่อ(SSID) ดังนี้

  • CRRU_WIFI สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  • CRRU_Staff สำหรับให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  • eduroam สำหรับให้บริการแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ eduroam ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  • @CRRU_WiFi for Teacher สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ กำลังพิจารณาปิด
  • @CRRU_WiFi สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยใช้ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ได้ตกลงทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
  • 10 Gigabit
  • IPV6

CHANEL

ทรัพยากรใหม่