Academic Resources and Information Technology Center
ipv6 ready
ข่าวทั้งหมด


ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ARITC Present
ภาพกิจกรรม
image

  25 มกราคม 2559

รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  30 ธันวาคม 2558

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้กับ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  21 ธันวาคม 2558

มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์กิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  4 ธันวาคม 2558

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  27 พฤศจิกายน 2558

การนำเสนอ "โครงงานห้องสมุดพูดได้" Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งานวิจัยและบริการสังคม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
TO BE NUMBER ONE