Academic Resources and Information Technology Center
ข่าวทั้งหมด


Computer Networking คืออะไร?

ก้าวสู่สายงานด้าน Network & Systems Engineer...อ่านต่อ


ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ARITC Present
ภาพกิจกรรม
image

  20 เมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 Upload By ณัฐฐาพร แซ่ลี้
image

  30 มีนาคม 2558

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  22 มีนาคม 2558

กิจกรรมแนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยในงาน "CRRU Research Show 2015" Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  19 มีนาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 Upload By ณัฐฐาพร แซ่ลี้
image

  18 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรมการแข่งฟุตบอลส่งเสริมการอ่าน Upload By ณัฐฐาพร แซ่ลี้

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งานวิจัยและบริการสังคม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
TO BE NUMBER ONE