Academic Resources and Information Technology Center
ข่าวทั้งหมด


ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ARITC Present
ภาพกิจกรรม
image

  2 ตุลาคม 2558

การประชุมบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะ (LRC) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ไปสู่แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  3 กันยายน 2558

การประกวดดนตรีพื้นเมือง ในโครงการ CRRU Living Library Lanna Music Contest Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล
image

  27 สิงหาคม 2558

การฝึกอบรมโปรแกรมระบบตามสอบสินค้าในรูปแบบ QR Code ให้แก่เกษตรกร Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล
image

  27 สิงหาคม 2558

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจังหวัดพะเยา-เชียงราย Upload By ชาติ คนอยู่ตระกูล
image

  20 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3-58 Upload By ณัฐฐาพร แซ่ลี้

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งานวิจัยและบริการสังคม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
TO BE NUMBER ONE