Academic Resources and Information Technology Center
ipv6 ready
ข่าวทั้งหมด


ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ARITC Present
ภาพกิจกรรม
image

  20 พฤศจิกายน 2558

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  19 พฤศจิกายน 2558

การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  6 พฤศจิกายน 2558

กฐินสามัคคี ประจำปี 2558 Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  5 พฤศจิกายน 2558

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบุคลากรห้องสมุด LRC Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว
image

  3 พฤศจิกายน 2558

การทดสอบ EIT ประจำปีการศึกษา 2558 Upload By ศิรนันท์ ใจแก้ว

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งานวิจัยและบริการสังคม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
TO BE NUMBER ONE