สืบค้นฐานข้อมูล Online

   ค้นหาจาก :
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ
ค้นหาจาก Title (ชื่อเรื่อง)

ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ


บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม 24646

การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โครงการ “อ่านหนังสือมีความดี 5 คะแนน” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการ “อ่านหนังสือมีความดี 5 คะแนน” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการ “อ่านหนังสือมีความดี 5 คะแนน” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่ 20 เล่มขึ้นไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และติดต่อรับคะแนนความดีได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป


กำหนดการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

กำหนดการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

งานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบุคคลภายนอก วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  นักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557  นักศึกษาภาคกศ.ปช. วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 กำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศวันสุดท้ายประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557


บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness)

บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการใหม่สำหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้ชื่อ บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness) โดยจะให้บริการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ชื่อต่างๆ ทุกเช้า ทุกวัน เพียงเลือกชื่อหนังสือพิมพ์และหัวเรื่องที่ต้องการรับข่าวสารประจำวัน นักเอกสารสนเทศก็จะส่งไฟล์ข่าวที่ต้องการให้ทางอีเมล คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจกรุณาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับบริการข่าวสารทันสมัย ผ่านทาง http://goo.gl/c4FJ8j (กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง) หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 1340 ต่อ 116


สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 14 ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2555-เมษายน 2556


ประกาศสอบ EIT (รอบแก้ตัว)

ประกาศสอบ EIT (รอบแก้ตัว)

ประกาศสอบ EIT รอบแก้ตัว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ EIT ขอแจ้งให้ทราบกำหนดการสอบ EIT ครั้งต่อไป ตามรายละเอียดนะคะ และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนๆ นักศึกษาให้มาลงทะเบียนสอบกันด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาได้ ติดตามข่าวสารได้้ทางเว็บไซต์ http://exitexam.crru.ac.th/


ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลชั้นนําทางด้านธุรกิจมานานกว่า 30 ปีในการเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับนักวิจัยเพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจแนวโน้ม เทคนิคการจัดการกลยุทธ์และประเภทอุตสาหกรรม

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสงพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทําโดย ACM (Association for Computing Machinery)ซึ่ง เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สําคัญ เช่น รายการ บรรณานุกรม สาระสงเขป article reviews และบทความ ฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตัaงแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation จาก 2 สํานักพิมพคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) มีสิ่งพิมพ์รวมกันมากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมต้ังแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน

ProQuesst Dissertions & Theses Fulltext

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน

SpingerLink - Journal

เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการสารสนเทศในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์ รวมไปถึงสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์

Web of Science

เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วย บทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่ง ครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อ

American Chemical Society Journal

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Jounals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Academic Search Complete

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารวิชาการมากกว่า 6100 ชื่อ เป็นวารสาร peer review ถึง 5100 ชื่อ ให้เฉพาะบทคัดย่อ อีกประมาณ 10100 ชื่อ

Communication & Mass Media Complete

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทางด้านนิเทศสาตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีบางรายการที่สามารถดูเนื้อหาเต็มได้ มีธิซอรัสช่วยค้น สามารถสีบค้นรายการอ้างอิงของบทความในวารสารวิชาการ ชีวประวัติของผู้เขียนเด่นๆ พร้อมผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นอย่างมาก

Computer & Applied Science Complete

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมรวมข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารวิชาการ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายการ และให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 950 ชื่อ

Education Research Complete

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

H.W. Wilson (12 Subjects)

ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 12 ฐาน ได้แก่1)Applield Science&Technology 2)Art full text 3))Biological&agriculteral index Plus 4)Business Full text 5)educational ful text 6)General science full tect 7)Humanities full text 8) index to legal periodicals full text 9)library literature&Information full text 10)Omnifile full text 11)reader's Guide full text Select และ 12)Social sciences full text

ScienceDirect

รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสาร ฉบับเต็มของบทความงานวิจัย บทความวิชาการ การแสดงผลข้อมูล : ในรูปแบบ HTML และ PDF ระยะเวลาการใช้ : ใช้ได้ตั้งแต่ 2003 ถึงปีปัจจุบัน มีวารสารบางชื่อที่ให้บทความย้อนหลังด้วย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776020 โทรสาร 053-776036
เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์ และตามประกาศมหาวิทยาลัย