เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (3 มิ.ย.60)

ในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายภานุวัฒน์ นามธรรม โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ 2. นางสาวรัตนา ใจยะวงศ์ โปรแกรมวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 3. นางสาวณัฐพร พิมจันทร์ โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รักการอ่านทั้ง 3 คนด้วยนะคะ ข่าว : พิชญาภัค ภาพ : กฤษฎา