อบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ฯ (2 มิ.ย.60)

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 70 คน ในเวลา 9.00-12.00 น. เพื่อใช้เป็นเทคนิคในการสืบค้นหาข้อมูลในการทำวิจัยและการเรียนของนักศึกษา โดยมีอาจารย์สิริกันยา ดาวิไล เป็นอาจารย์ประจำวิชา วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ และคุณกาญจนา นันตรัตน์ บรรณารักษ์ ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 ภาพและข่าว : ศิรนันท์