อบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง(8-9 มิ.ย.60)

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาโปรแกรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 จำนวน 64 คน ในเวลา 9.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อใช้เป็นเทคนิคในการสืบค้นหาข้อมูลในการทำวิจัยและการเรียนของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงาน วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ และคุณกาญจนา นันตรัตน์ บรรณารักษ์ ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 ภาพและข่าว : ศิรนันท์