อบรม Microsoft Teams (9 มิ.ย.60)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. คุณยอดชัย คำปัน รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องก้าวสู่การเรียนการสอนแบบไร้ขอบเขตด้วยการประยุกต์ใช้ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ รองผู้อำนวยการงานนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ Meghla Clara Costa ตำแหน่ง Learning and Development Manager และคุณวิกรานต์ เดชอูป ตำแหน่ง Learning Software Specialist บริษัท Lannacom Company Limited ณ ห้อง Traning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์