WUNCA35

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครื่อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ขอบคุณภาพจาก Facebook อ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ ข่าว : ศิรนันท์