ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้แนะนำการให้บริการต่างๆ ของสำนัก เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบการบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหอสมุดและทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย