คณะทำงานศูนย์หนังสือ มธ.เข้าพบ ผอ.สำนัก

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนัก เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดใหม่ นำโดย อาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล ณัฐฐาพร : ภาพ /ศิรนันท์ : ข่าว