รับรางวัล IPv6 ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 โดยคุณยอดชัย คำปัน รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานได้ดำเนินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล IPv6 Awords 2017 สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ภาพ : ดร.ธนาวุฒิ / ข่าว : ศิรนันท์