กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในห้องสมุดและการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต

การอบรมให้ความรู้เรื่อง กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในห้องสมุด และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต แก่บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 วิทยากรให้ความรู้โดย นางสาววรลักษณ์ โมสิกรัตน์ และนางสาวพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ชุมชนในการส่งเสริมการอ่าน สร้างแนวคิด มุมมองใหม่ๆ และการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้บริการภายในชุมชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมในเขตเทศบาลนครเชียงราย ภาพ : พรพิมล / ข่าว : ศิรนันท์