อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ไตรมาส 3 ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดอบรมเรื่องทักษะการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ในการนี้ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีการจัดอบรมจำนวน 18 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 632 คน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งๆ ในการทำวิจัยและการศึกษาในชั้นเรียน รวมถึงการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์