มอบรางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี

ในวันนี้ (18 ธันวาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์กิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นผู้ที่ยืมหนังสือ หรือสื่อโสตทัศน์ และดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU e-Books) สูงสุด จำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นางสาวณัฐพร พิมพจันทร์ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก โปรแกรมวิชา การแพทย์แผนไทย ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 320 ชื่อเรื่อง 2. นายชินภัทร เติมสมบัติบวร นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก โปรแกรมวิชา การแพทย์แผนไทย ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 306 ชื่อเรื่อง 3. นางสาวโสมรวี สมเพชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 92 ชื่อเรื่อง 4. นางสาวอชิรญาณ์ บุญมา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 88 ชื่อเรื่อง 5. นางสาวสุรียาฉาย ปรังฤทธิ์ นักศึกษาคณะครุศษสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 55 ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจที่จะอ่านหนังสือจากสื่อหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปิดความคิดให้กว้าง และให้มีการอ่านอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น โดยมีคุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุลี ผู้ประสานงานกิจกรรม ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์