คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าเยี่ยมชม

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกุล ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณธกรรมการติดตามไ้ด้เข้าเยี่ยมติดตามและสัมภาษณ์หน่วยงาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนิน และนำชมการบริหารจัดการภายในสำนัก พร้อมทั้งรับ คำแนะนำจากท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลนีสารสนเทศ ให้มีทิศทางมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์