19-20 ก.พ.61 ประชุมโครงการ Union Catalog

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณวัลทนา ภู่มา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการลงรายการสหบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร