23 ก.พ.61 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณยอดชัย คำปัน รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวัลทนา ภู่มา รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ และ อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานในวาระต่างๆ และตอบข้อซักถามต่างๆ ในที่ประชุมด้วย ภาพ : ณัฐฐาพร ข่าว : ศิรนันท์