นิทรรศการภาพถ่ายโฆษณาและวิถีชีวิตจังหวัดเชียงราย

เชิญชวนผู้ใช้บริการเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ ในนิทรรศการภาพถ่ายโฆษณาและวิถีชีวิตจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล