3-4 พ.ค.61 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ (KM) ของสำนัก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ปุณยมันตรารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย