6 พ.ค.61 อบรม Excel ก่อนจบ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาก่อนจบ จำนวน 60 คน วิทยากรบรรยายโดย คุณประสิทธิ์ มณีวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ : ชาติ /เผยแพร่ : ศิรนันท์