5 มิ.ย. 61 ประชุมติดตามผลการจัดการความรู้

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ" ทั้งนี้เพื่อนำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มาเป็นคู่มือในการสร้างแนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป ภาพ : กฤษฎา / ข่าว : พิชญาภัค