7-8 มิ.ย.61 อบรม UC Level

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้คุณวัลทนา ภู่มา และ คุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ภาคเหนือ) จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ณ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการ อันจะส่งผลให้การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมีความถูกต้องสมบูรณ์ ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการ ขอขอบคุณภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะ