14-15 มิ.ย.61 ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล

ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 นางสาวนฤมล เกรียงเกษม บรรณารักษ์ และนางสาวเบญจมาส วรรณคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ภายในงาน มีกิจกรรมมายมาย อาทิเช่น การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน” วิทยากรโดย คุณชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย นักเขียนจากสถาพรบุ๊คส์ การบรรยายเรื่อง “การอ่านกับหนังสือเล่มโปรดของคุณแม่คนดัง” วิทยากรโดย คุณอรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนว์ การบรรยายเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เครดิตภาพ เพจศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,เบญจมาส / ข่าว ณัฐฐาพร