16-17 มิ.ย.61 อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365

เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ภาพ ชาติ / ข่าว ณัฐฐาพร