7 ก.ค.61 การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมในหัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)” ณ ห้อง Training Room ชั้น 3 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย หรือประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมถึงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและแหล่งสืบค้นที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณนฤมล เกรียงเกษม และคุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล ตำแหน่งบรรณารักษ์ มีผู้สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 22 คน