21 พ.ย.61 อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 30 คน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ห้อง Training สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ การเขียนรายการอ้างอิงให้กับนักศึกษาที่เรียน รายวิชา GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 คน นำโดย อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน อาจารย์ประจำวิชา โดยมีคุณศิรนันท์ ใจแก้ว วิทยากรบรรยายในครั้งนี้