ให้ผู้ใช้บริการนำทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืน

นักศึกษาท่านใดที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ให้นำทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวมาส่งคืน 

หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่สามารถดูผลการเรียนและไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้

ทรัพยากรใหม่