แจ้งอบรมซ่อม OIT ของนักศึกษารหัส 59

สำหรับนักศึกษารหัส 58(ปกติ) และ 59 (เทียบโอน) ที่จะมีการสอบในปีการศึกษานี้ หากได้กำหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แจ้งอบรมซ่อม OIT ของนักศึกษารหัส 59!!!
นักศึกษา " รหัส 59 " ที่ยังไม่ผ่านการอบรม OIT (คอมแรกเข้า) 
สามารถลงทะเบียนอบรมซ่อมได้ที่
http://oit.crru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ส.ค. 60 เท่านั้น 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม วันที่ 30 ส.ค. 60 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล 
เข้ารับการอบรมในวันที่ 1 ก.ย. 60 


นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการอบรมได้ที่เว็บไซต์ 
http://oit.crru.ac.th

ทรัพยากรใหม่