จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำ "จดหมายข่าว วช."

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ

ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

โดยสามารถเข้าอ่านได้ผ่านทาง www.nrct.go.th


ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่