เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ด้วยบริษัท บรุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด  : หนังสือมีประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เป็นต้น

URL           : http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-ChRaUnJu2420V

สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน

ทรัพยากรใหม่