ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการ CRRU รักการอ่านในทุกๆ ภาคเรียน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ในสำนักวิทยบริการฯ ให้เป็นประโยชน์ โดยให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นั้น

สำนักวิทยบริการฯ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560  โดยเข้ากรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://goo.gl/jHnTIA  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานคุณพรพิมล  ปาละอิน เบอร์โทรศัพท์ 053-776020 ต่อ 104 หรือเบอร์โทรภายใน 1340 ต่อ 104 e-mail: em_pornpimol_p@crru.ac.th

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและรับสมุดบันทึกได้ที่ชั้น 2 เคาน์เตอร์วารสารและหนังสือพิมพ์ โดยให้นักศึกษาบันทึกสิ่งทีได้อ่านจากตำรา หนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ลงในสมุดบันทึก CRRU รักการอ่าน (แจกฟรีที่เคาน์เตอร์วารสารฯซึ่งการส่งงานสามารถส่งได้ทุกวัน หรือตามที่อาจารย์สั่งงาน โดยทางสำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งสถิติการส่งงานของนักศึกษาให้กับอาจารย์ทราบก่อนสอบปลายภาค 

ทรัพยากรใหม่