BIT60

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2560 (กรณีสอบไม่ผ่าน)

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.crru.ac.th

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  1 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560

ชำระเงิน  2-3  ตุลาคม 2560

สอบ วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560


ทรัพยากรใหม่