จดหมายข่าวของ สกอ. OHEC Newsletter

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

มอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 390

ทั้งนี้สามารถเปิดอ่านได้ทางเว็บไซต์ของ สกอ. http://mua.go.th

ทรัพยากรใหม่