ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Internation Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Internation Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560  เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรัพยากรใหม่