จดหมายข่าว วช.ประจำเดือนกรกฎาคม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ

ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th 

ทรัพยากรใหม่