สกอ.มอบจดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

มอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC Newsletter) 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 397 สามารถอ่านได้ที่ ชั้น 1 วารสารแจกฟรี

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่