มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่องการจัดหลักศุตรการเรียนการสอนการวิจัยเชิงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0


ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่