สอบ OIT (สอบซ่อม)

นักศึกษา " รหัส 59 " ที่ยังไม่ผ่านการอบรม OIT
สามารถลงทะเบียนอบรมซ่อมได้ที่
http://oit.crru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พ.ย. 60 เท่านั้น
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม วันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล
เข้ารับการสอบในวันที่ 25 พ.ย. 60

ทรัพยากรใหม่