การอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT)

เปิดรับนักศึกษา อบรมเชิงปฏิบิติการเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา  (EIT) 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ยังสอบ EIT ไม่ผ่าน 
เข้าอบรมวิชา Word ,Excel, PowerPoint 
จำนวนวิชาละ 56 คน

Word                 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
Excel                 วันที่ 18 กุมภาพันธุ 2561
PowerPoint      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 8.00- 17.00 น.
ณ ห้อง E-learning ชัน 3 อาคารยุราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จำนวนที่นั่งจำกัด ลงทะเบียนก่อนได้สิทธ์ก่อน ปิดรับสมัครเมื่อเต็ม
ประกาศผู้มีสิทธ์อบรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 

ใช้ Microsoft Office 2013 ในการอบรม

ทรัพยากรใหม่