หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิชกาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 Book Awards 2017 พร้อมส่งหนังสือจำนวน 3 เล่มเพื่อให้บริการและเผยแพร่ต่อไป ณ ชั้นวางเอกสารแจกฟรี ชั้น 1 

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่