ข่าวการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกสถาบัน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่