ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index หรือ www.research.cmru.ac.th 

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่