ขอเชิญร่วมคัดเลือก e-Books

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมคัดเลือก e-Books เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯ
จัดหามาให้บริการ สามารถคัดเลือกรายชื่อได้ที่ http://report.crru.ac.th/Ebook
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล เกรียงเกษม โทร. 1340 ต่อ 106

ทรัพยากรใหม่