ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทรัพยากรใหม่