ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้
    >> ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ 
เป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้าน สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย
    >>เข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

ทรัพยากรใหม่