ให้นำทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559 มาคืน

งานบริการยืม-คืนขอแจ้งให้นักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ให้นำทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวมาส่งคืน หากท่านใดถูกล็อคข้อมูล หลังจากส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศครบแล้ว 
กรุณาแจ้งผู้ให้บริการเพื่อขอปลดล็อคข้อมูลด้วยนะคะ

ทรัพยากรใหม่