ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง

มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่