มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการในยุคดิจิทัล

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ห้องสมุดสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่