ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 1340 # 103 , 1555


โทร1340 # 105


นาง ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ 3
โทร 1340 # 109


นางสาว รัชดาพร ต๊ะนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ
โทร 1340 # 0


นางสาว ณัฐฐาพร แซ่ลี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ
โทร1340 # 109


โทร 1340 # 112


นาง กาญจนา นันตรัตน์
บรรณารักษ์

โทร 1340 # 111


นางสาว นฤมล เกรียงเกษม
บรรณารักษ์

โทร 1340 # 106


นางสาว พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
บรรณารักษ์

โทร 1340 # 102


นางสาว วรลักษณ์ โมสิกรัตน์
บรรณารักษ์

โทร1340 # 107


นางสาว พรพิมล ปาละอิน
บรรณารักษ์

โทร 1340 # 104


นาง ศิรนันท์ ใจแก้ว
นักเอกสารสนเทศ

โทร 1340 # 116


นาย ชาติ คนอยู่ตระกูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทร 1340 # 112


นาย ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1340 # 114


นาย พีระ กอบแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1340 # 114


นาย ประสิทธิ์ มณีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร1340 # 115


นาย กฤษฎา วงค์ใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร1340 # 115


นาง อารีวรรณ แก้วศรี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร 1340 # 102


นาง วิไลวรรณ ชุมแปง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร1340 # 102


นาง เบญจมาส ฟองอินตา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร1340 # 107


นาย ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร1340 # 116


โทร 1340 # 102


นาง จันทร์ศรี คำเปียน
พนักงานทั่วไป

โทร 1340 # 107