ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 1340 # 103 , 1555


โทร1340 # 105


โทร 1340 # 108


อาจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี


โทร 1340 # 109


นาง ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ 3
โทร 1340 # 109


นางสาว รัชดาพร ต๊ะนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ
โทร 1340 # 0


นางสาว ณัฐฐาพร แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ
โทร1340 # 109


โทร 1340 # 112


นาง กาญจนา นันตรัตน์ บรรณารักษ์

โทร 1340 # 111


นางสาว นฤมล เกรียงเกษม บรรณารักษ์

โทร 1340 # 106


นางสาว พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล บรรณารักษ์

โทร 1340 # 102


นางสาว วรลักษณ์ โมสิกรัตน์ บรรณารักษ์

โทร1340 # 107


นางสาว พรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์

โทร 1340 # 104


นาง ศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ

โทร 1340 # 116


นาย ชาติ คนอยู่ตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทร 1340 # 112


นาย ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1340 # 114


นาย พีระ กอบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1340 # 114


นาย ประสิทธิ์ มณีวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร1340 # 115


นาย กฤษฎา วงค์ใย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร1340 # 115


นาง อารีวรรณ แก้วศรี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร 1340 # 102


นาง วิไลวรรณ ชุมแปง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร1340 # 102


นาง เบญจมาส ฟองอินตา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร1340 # 107


นาย ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร1340 # 116


โทร 1340 # 102


นาง จันทร์ศรี คำเปียน พนักงานทั่วไป

โทร 1340 # 107