แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560  ครั้งที่ 4
ได้ที่ชั้น
2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_307d3319a7944f

ทรัพยากรใหม่