แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560  ครั้งที่ 1
ได้ที่ชั้น
2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_8f65d66e7d6fcf

ทรัพยากรใหม่