OPAC & EDS

OPAC


EBSCO Discovery Service (EDS)

Keyword Title Author


ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

ขออเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที

26 May 2022   ADMIN

    ขออเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตรายการ สมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ


เพิ่มเติม

แจ้งปิดให้บริการ

20 May 2022   ADMIN

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 มิถุนายน 2565&


เพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึ

11 May 2022   ADMIN

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการ


เพิ่มเติม

แจ้งข่าวงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสาร

09 May 2022   ADMIN

    แจ้งข่าวงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


เพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรม

05 May 2022   ADMIN

    ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management Syte


เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ARITC

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ      Smart & Living    |   Learning Center

บริการ

แนะนำทรัพยากรใหม่


Gale E-Book